İNCİL VE TEVRAT’IN KURAN İLE ORTAK YÖNLERİ ALLAH BİRDİR


Andolsun Biz Nuh’u kendi kavmine gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka İlahınız yoktur. Doğrusu ben, sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım.” (Al-i İmran Suresi, 59)

Müslümanlar, Allah’tan başka İlah olmadığına iman ederler. Rabbimiz, herşeyi yoktan yaratan, en güzel bir biçimde kusursuzca var eden, pek büyük ve üstün olan, herşeyin iç yüzünden ve gizli yönlerinden haberdar olan, ezeli ve ebedi olan, doğmamış ve doğrulmamış olan, her türlü eksiklikten ve noksanlıktan münezzeh, diri, herşeyi bilen ve herşeye gücü yeten, şanı büyük olan, hükmeden, keremi bol olan, esirgeyen ve bağışlayan Yüce Allah’tır. Göklerde ve yerde olanların tümü Allah’a teslim olmuşlardır ve O’nu tesbih etmektedirler. Allah, Kuran’da Kendisi’nden başka İlah olmadığını şu şekilde bildirmiştir:

O, Allah’tır, Kendisi’nden başka İlah yoktur. İlkte de, sonda da hamd O’nundur. Hüküm O’nundur ve O’na döndürüleceksiniz. (Kasas Suresi, 70)

Sizin İlahınız tek bir İlahtır; O’ndan başka İlah yoktur; O, Rahman’dır, Rahim’dir (bağışlayan ve esirgeyendir). (Bakara Suresi 163)

Allah, gerçekten Kendisi’nden başka İlah olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O’ndan başka İlah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O’ndan başka İlah yoktur. (Al-i İmran Suresi, 18)
… O Allah, birdir. (İhlas Suresi, 1)

İNCİL

…Tanrımız olan Rab tek Rab’dir. Tanrın olan Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle sev… ‘Tanrı tektir ve O’ndan başkası yoktur’ demekle doğruyu söyledin. (Markos, 12: 29-32)

… “Allah’ın olan Rabbe tap, yalnız O’na kulluk et” diye yazılmıştır. (Matta, Bap 4, 10)
…Allah’ımız olan Rab tek Rab’dir. Allah’ın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin… (Markos, Bap 12, 29-30)

TEVRAT

Ya RAB, bir benzerin yok, Sen’den başka Tanrı da yok!.. (1. Tarihler, 17: 20)

RAB, kendisi Allah’tır, O’ndan başkası yoktur bilesin diye sana bu gösterildi. (Tesniye, 4: 35)

Rab Benim, başkası yok, Benden başka Allah yok… doğudan batıya dek Benden başkası olmadığını herkes bilsin. Rab Benim, başkası yok. (Yeşaya 45:5-6)

Allah Benim, başkası yok. Allah Benim, benzerim yok. (Yeşaya, 46:9)

Sonunda dünyanın bütün ulusları bilsinler ki, tek Allah Rab’dir ve O’ndan başka Allah yoktur. (1. Krallar, 8:60)

Ey dünyanın dört bucağındakiler, Bana dönün, kurtulursunuz. Çünkü Allah Benim, başkası yok. (Yeşaya, 45:22)

Rab diyor ki, “… Allah yalnız sizinledir, başkası, başka Allah yok.” (Yeşaya, 45:14)

Allah’ımız Rab tek Rab’dir. (Yasa’nın Tekrarı, 6:4)

Ya Rab, eşsizdir işlerin.Yarattığın bütün uluslar gelip Sana tapınacaklar, ya Rab, adını yüceltecekler. Çünkü Sen ulusun, harikalar yaratırsın, Tek Allah Sensin. (Mezmurlar, 86:8-10)

Herşeye egemen Rab, bütün dünya krallıklarının tek        Allah’ı Sensin. Yeri, göğü Sen yarattın. (Yeşaya, 37:16)

..bütün dünya krallıkları Senin tek Rab olduğunu anlasın. (Yeşaya, 37:20)

Sizi kurtaran, size rahimde biçim veren Rab diyor ki, “Herşeyi yaratan, gökleri yalnız başına geren, yeryüzünü tek başına seren.” (Yeşaya, 44:24-26)

Çünkü Kendisi’ne umut bağlayanlar için etkin olan tek Allah Sensin; Senden başkasını hiçbir zaman hiç kimse işitmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi. (Yeşaya, 64:4)

Çünkü gökleri yaratan Rab, dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren, üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye biçimlendiren Rab -Allah O’dur- şöyle diyor: “Rab Benim, başkası yok.” (Yeşaya, 45:18)

… Ben Rab, bildirmedim mi? Benden başka Allah yok, adil  Allah ve kurtarıcı Benim. Yok Benden başkası. (Yeşaya, 45:21)

Artık anlayın ki, Ben, evet Ben O’yum, Benden başka Allah yoktur! Öldüren de, yaşatan da, yaralayan da, iyileştiren de Benim… (Yasa’nın Tekrarı, 32:39)

Böylece bileceksin ki, Allah’ımız Rab gibisi yoktur. (Mısır’dan Çıkış, 8:10)

Ya Rab. yerde ve gökte Sana benzer başka Allah yoktur. (1. Krallar, 8:23; 2. Tarihler, 6:14)

Asa, Allah’ı Rab’be, “Ya Rab, güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek Senden başka kimse yoktur” diye yakardı. (2. Tarihler, 14:11)

Ben, yalnız Ben Rab’bim, Benden başka kurtarıcı yoktur. (Yeşaya, 43:11)

Ya Rab, bir benzerin yok, Senden başka Allah da yok! Bunu kendi kulaklarımızla duyduk. (1. Tarihler, 17:20; )

Kutsallıkta Rab’bin benzeri yok, evet, Senin gibisi yok, ya Rab! Allah’ımız gibi dayanak yok. (1. Samuel, 2:2)

O’nun bilgisi derin, gücü eşsizdir, kim O’na direndi de ayakta kaldı? (Eyüp, 9:4)

Sen ulusun, harikalar yaratırsın, tek Allah Sensin. (Mezmurlar, 86:10)

Övgüler sunun O’na güçlü işleri için! Övgüler sunun O’na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde! (Mezmurlar, 150:2)

Halk şöyle dua etti: “Tek Rab Sensin. Gökleri, göklerin göklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki herşeyi, denizleri ve içlerindeki herşeyi Sen yarattın. Hepsine Sen can verdin. Bütün gök cisimleri Sana tapınır.” (Nehemya, 9:6)

Benim için şöyle diyecekler: “Doğruluk ve güç yalnız Rab’dedir.” (Yeşaya, 45:24)

Bu olaylar Rab’bin Allah olduğunu ve O’ndan başkası olmadığını bilesiniz diye size gösterildi. (Yasa’nın Tekrarı, 4:35)

Benden başka Allah var mı? Hayır, başka güç yok; Ben bir başkasını bilmiyorum. (Yeşaya, 44:8)

ALLAH HERŞEYİN RABBİ’DİR

Çevremizde gördüklerimizi, vücudumuzdaki hücrelerden uçsuz bucaksız galaksilere kadar evrendeki herşeyi Allah yaratmıştır. Tüm alemleri Rabbimiz yoktan var etmiştir. Evrenin tüm detaylarındaki kusursuzluk, görkemli sanat, muhteşem düzen ve mükemmel tasarım Rabbimizin yaratışının delilleridir. Herşeyi yaratanın Yüce Allah olduğu, tüm evreni “örnek edinmeksizin”, yoktan var ettiği, ona bir düzen verdiği ve herşeyi belli bir ölçüyle takdir ettiği, bazı Kuran ayetlerinde şöyle haber verilmiştir:

Tartışmasız, sizin İlahınız gerçekten birdir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi’dir, doğuların da Rabbi’dir. (Saffat Suresi, 4-5)

… O’na mülkünde ortak yoktur, herşeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. (Furkan Suresi, 2)

… O, herşeyi yaratmıştır. O, herşeyi bilendir. İşte Rabbiniz olan Allah budur. O’ndan başka İlah yoktur. Herşeyin yaratıcısıdır, öyleyse O’na kulluk edin. O, herşeyin üstünde bir vekildir. (Enam Suresi, 101-102)

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca “Ol” der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

İNCİL

… Göğü, yeryüzünü, denizi ve onlarda bulunan herşeyi yaratan O’dur. (Habercilerin İşleri, Bap 14, 15)

… Ey Efendimiz! Yeri göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan Sensin. (Elçilerin İşleri, 4: 24)
Her varlığa yaşam veren Allah’ın önünde sana buyuruyorum. (Timoteos’a I. Mektup, Bap 6, 13)

TEVRAT

Başlangıçta Allah göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Allah’ın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Allah, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu. (Yaratılış, 1:1-3)

Allah, “Suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın” diye buyurdu. Ve öyle oldu. Allah gökkubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. (Yaratılış, 1:6-7)

Allah, “Göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün” diye buyurdu ve öyle oldu. (Yaratılış, 1:9)

Allah, “Yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin” diye buyurdu ve öyle oldu. Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar, tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. (Yaratılış, 1:11-12)

Allah şöyle buyurdu: “Gökkubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin.” Ve öyle oldu. Allah büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. (Yaratılış, 1:14-16)

Yeri göğü yaratan Yüce Allah Rab’bin önünde. ant içerim”. (Yaratılış, 14:22)

Allah, “Sular canlı yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde, gökte kuşlar uçuşsun” diye buyurdu. Allah büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları yarattı. (Yaratılış, 1:20-21)

Allah, “Yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, evcil ve yabanıl hayvan, sürüngen türetsin” diye buyurdu. Ve öyle oldu. Allah çeşit çeşit yabanıl hayvan, evcil hayvan, sürüngen yarattı. (Yaratılış, 1:24-25)

Allah, “İnsanı. yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.” Allah insanı. yarattı. Böylece insan. yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. (Yaratılış, 1:26-27)

“Var mı Senin gibisi İlahlar arasında, ya Rab? Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer, harikalar yaratan var mı? (Mısır’dan Çıkış, 15:11)

Sizi yaratan, size biçim veren. Yaratıcınız O değil mi? (Yasa’nın Tekrarı, 32:6)

İşiten kulağı da, gören gözü de Rab yaratmıştır. (Süleyman’ın Özdeyişleri, 20:12)

Kendisi’ni yaratan Allah‘a sırt çevirdi… (Yasa’nın Tekrarı, 32:15)

Seni yaratan Allah‘ı unuttun. (Yasa’nın Tekrarı, 32:18)

Yeri göğü yaratan Yüce Allah. (Yaratılış, 14:19)

Halkların bütün ilahları bir hiçtir, oysa gökleri yaratan Rab’dir. (1. Tarihler, 16:26)

Büyük Ayı’yı, Oryon’u, Ülker’i, Güney takımyıldızlarını yaratan O’dur. (Eyüp, 9:9)

Beni ana karnında yaratan onu da yaratmadı mı? Rahimde bize biçim veren O değil mi? (Eyüp, 31:15)

Herkesin yüreğini yaratan, yaptıkları herşeyi tartan O’dur. (Mezmurlar, 33:15)

Harikalar yaratan yalnız O’dur. (Mezmurlar, 72:18)

Yeryüzünün bütün sınırlarını Sen saptadın, yazı da kışı da yaratan Sensin. (Mezmurlar, 74:17)

Harikalar yaratan Allah Sensin. gücünü gösterdin. (Mezmurlar, 77:14)

Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. (Mezmurlar, 95:6)

Halkların bütün ilahları bir hiçtir, oysa gökleri yaratan Rab’dir. (Mezmurlar, 96:5)

Bilin ki Rab Allah’tır. Bizi yaratan O’dur, biz de O’nunuz, O’nun halkı, otlağının koyunlarıyız. (Mezmurlar, 100:3)

Yeri göğü yaratan Rab sizleri kutsasın. (Mezmurlar, 115:15)

Yeri göğü yaratan Rab’den gelecek yardım. (Mezmurlar, 121:2)

Yeri göğü yaratan Rab’bin adı Yardımcımızdır. (Mezmurlar, 124:8)

Yeri göğü, denizi ve içindeki herşeyi yaratan. (Mezmurlar, 146:6)

Ana rahmindeki çocuğun nasıl ruh ve beden aldığını bilmediğin gibi, herşeyi yaratan Allah’ın yaptıklarını da bilemezsin. (Vaiz, 11:5)

Bilmiyor musun, duymadın mı? Ebedi Allah, Rab, bütün dünyayı yaratan, ne yorulur ne de zayıflar, O’nun bilgisi kavranamaz. (Yeşaya, 40:28)

Seni yaratan, rahimde sana biçim veren, sana yardım edecek olan Rab şöyle diyor. (Yeşaya, 44:2)

Sizi kurtaran, size rahimde biçim veren Rab diyor ki, “Herşeyi yaratan, gökleri yalnız başına geren, yeryüzünü tek başına seren.” (Yeşaya, 44:24-28)

Işığı biçimlendiren, karanlığı yapan, esenliği ve felaketi yaratan, bütün bunları yapan Rab Benim. (Yeşaya, 45:7)

Sizi yaratan, gökleri geren, dünyanın temellerini atan Rab’bi nasıl olur da unutursunuz?… (Yeşaya, 51:13)

Gücüyle yeryüzünü yaratan, bilgeliğiyle dünyayı kuran, aklıyla gökleri yayan Rab’dir. (Yeremya, 10:12)

Dünyayı yaratan, yerini alsın diye ona biçim veren, adı Rab olan şöyle diyor. (Yeremya 33:2)

Çünkü dağlara biçim veren, rüzgarı yaratan, düşüncelerini insana bildiren, şafağı karanlığa çeviren, dünyanın yüksek yerlerine ayak basan işte O’dur, O’nun adı Rab, Herşeye egemen Allah’tır. (Amos, 4:13)

Ülker ve Oryon takımyıldızlarını yaratan, zifiri karanlığı sabaha çeviren, gündüzü geceyle karartan, deniz sularını çağırıp yeryüzüne dökenin adı Rab’dir. (Amos, 5:8)

Denizi ve karayı yaratan göklerin Allah’ı Rab’be taparım.” (Yunus, 1:9)

Halk şöyle dua etti: “Tek Rab Sensin. Gökleri, göklerin göklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki herşeyi, denizleri ve içlerindeki herşeyi Sen yarattın. Hepsine Sen can verdin. Bütün gök cisimleri Sana tapınır.” (Nehemya, 9:6) 

ALLAH HERŞEYE GÜÇ YETİRENDİR

İnsan eksiklikleri ve kusurları olan, aciz bir varlıktır. Zamana ve mekana bağımlıdır ve ancak Rabbimiz’in takdiriyle varlığını devam ettirebilir. Zamanı, mekanı, insanı ve tüm alemleri ve varlıkları Allah yaratmıştır.

Rabbimiz, her türlü kusur ve eksiklikten tamamıyla münezzehtir. O, Üstün ve Yüce olandır. Her olay Rabbimiz’in izniyle ve takdiriyle gerçekleşir. Allah dilemeden, yeryüzünde bir yaprak düşmez, bir dişi gebe kalmaz ve hiçbir canlı O’nun bilgisi dışında doğuramaz. Allah, gizliyi ve açıkta olan herşeyi bilen ve herşeye güç yetirendir. Göklerde ve yerde Allah’ı aciz bırakabilecek hiçbir güç yoktur, Allah dilediğini yapmaya güç yetirendir, sonsuz güç ve kudret sahibidir. Kainattaki tüm iktidar ve kudretin yegane sahibi Allah’tır. Allah’ın üstün güç sahibi olduğu, herşeyin O’nun dilemesi ile gerçekleştiği, en üstün ve en büyük olduğu bazı Kuran ayetlerinde şöyle bildirilir:

Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın herşeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle herşeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. (Talak Suresi, 12)

Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azablandırır. Allah, herşeye güç yetirendir. (Bakara Suresi, 284)

Artık, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim; Biz gerçekten güç yetireniz. Onların yerine kendilerinden daha hayırlılarını getirip-değiştirmeye. Üstelik Bizim önümüze geçilemez. (Mearic Suresi, 40-41)

İNCİL

Beş serçe iki meteliğe satılmıyor mu? Ama bunların bir teki bile Allah Katında unutulmuş değildir. Nitekim başınızdaki saçlar bile tek tek sayılıdır… (Luka, Bap 12, 6-7)

İsa onlara bakarak, “İnsanlar için bu imkansız, ama Allah için herşey mümkün” dedi. (Matta, Bap 19, 26)

TEVRAT

… Allah’ın ismi ezelden ebede kadar mübarek olsun; çünkü hikmet ve güç O’nundur. Ve vakitleri ve zamanları değiştiren O’dur; krallar kaldırır ve krallar diker; hikmetlilere hikmet ve anlayışlılara bilgi verir; derin ve gizli şeyleri O açar; karanlığın içinde ne vardır bilir ve ışık O’nun yanında yer tutmuştur. (Daniel, Bap, 2, 20-22)

Ben herşeye gücü yeten Allah’ım” dedi… (Tekvin, Bap 35, 11)

YALNIZCA ALLAH’A KULLUK ETMEK

De ki: “Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin. Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah’ı bırakıp bir kısmımız (diğer) bir kısmımızı Rabler edinmeyelim…” (Al-i İmran Suresi, 64)

(İbrahim) Dedi ki: “Siz gerçekten, Allah’ı bırakıp dünya hayatında aranızda bir sevgi-bağı olarak putları (ilahlar) edindiniz. Sonra kıyamet günü, kiminiz kiminizi inkar edip-tanımayacak ve kiminiz kiminize lanet edeceksiniz. Sizin barınma yeriniz ateştir ve hiçbir yardımcınız yoktur.” (Ankebut Suresi, 25)

Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer; seçim onlara ait değildir. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir, yücedir. (Kasas Suresi, 68)

Allah’tan başka taptıklarınız sizler gibi kullardır. Eğer doğru iseniz, hemen onları çağırın da size icabet etsinler. (Araf Suresi, 194)

İNCİL

… ‘Tanrın olan Rab’be tap, yalnız O’na kulluk et’ diye yazılmıştır. (Matta, 4: 10)

Onlar Allah ile ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradan’ın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Oysa Allah sonsuza dek övülmeye layıktır… (Pavlus’un Romalılara Mektubu, Bap 1, 25)

TEVRAT

Ama siz yollarımdan sapar, kurallarımı, buyruklarımı bırakır, gidip başka ilahlara kulluk eder, taparsanız, size verdiğim ülkeden sizi söküp atacağım… (II. Tarihler, 7: 19-20)

Siz ise Beni bıraktınız ve başka ilahlara kulluk ettiniz… (Hakimler Bap 10, 13-14)

İsrailliler Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar, Baallara taptılar… Çünkü Rabbi terk edip Baala ve Aştoretlere taptılar. (Hakimler, Bap 2, 11-13)

Allah’ın Rab Benim, Benden başka Allah tanımayacaksın, çünkü başka kurtarıcı yoktur. (Hoşea, 13:4)

“Ya Rab. yerde ve gökte Sana benzer başka Allah yoktur” dedi. (1. Krallar, 8:23)

Rab Benim, başkası yok, Benden başka Allah yok. Öyle ki, doğudan batıya dek Benden başkası olmadığını herkes bilsin. Rab Benim, başkası yok. (Yeşaya, 45:5-6)

“Allah’ın Rab Benim. Benden başka Allah’ın olmayacak. Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın…” (Mısır’dan Çıkış, 20:2-5)

Herşeye egemen Rab diyor ki, “İlk ve son Benim, Benden başka Allah yoktur.” (Yeşaya, 44:6)

Putlara biçim verenlerin hepsi boş insanlardır. Değer verdikleri nesneler hiçbir işe yaramaz. Putların tanıkları onlardır; ne bir şey görür ne de bir şey bilirler. Bunun sonucunda utanç içinde kalacaklar. Kim yararsız ilaha biçim vermek, dökme put yapmak ister? Bakın, bu putlarla uğraşanların hepsi utanacak. Onları yapanlar salt insan. Hepsi toplanıp yargılanmaya gelsin. Dehşete düşecek, utanacaklar birlikte. (Yeşaya, 49:9-11)

Tahtadan oyma putlar taşıyan, kurtaramayan ilahlara yakaranlar bilgisizdir. Benden başka Allah yok, adil Allah ve kurtarıcı Ben’im. Yok Ben’den başkası. “Ey dünyanın dört bucağındakiler, Bana dönün, kurtulursunuz. Çünkü Allah Ben’im, başkası yok.” (Yeşaya, 45:20-22)

… Allah’ınız Rab Benim, başka biri yok… (Yoel, 2:27)

Allah’ınız Rab’den korkacaksınız; O’na kulluk edecek ve O’nun adıyla ant içeceksiniz. Başka ilahların, çevrenizdeki ulusların taptığı hiçbir ilahın ardınca gitmeyeceksiniz. (Yasa’nın Tekrarı, 6:13-14)

Ne mutlu yolları temiz olanlara, Rab’bin yasasına göre yaşayanlara! (Mezmurlar, 119:1)

Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. (Mezmurlar, 51:2)

Yüreğini kötülükten arındır ki, kurtulasın. Ne zamana dek yüreğinde kötü düşünceler barındıracaksın? (Yeremya, 4:14)

Yakup ailesine ve yanındakilere, “Yabancı ilahlarınızı atın” dedi, “Kendinizi arındırıp giysilerinizi değiştirin.” (Yaratılış, 35:2)

Artık putlarıyla, iğrenç uygulamalarıyla, isyanlarıyla kendilerini kirletmeyecekler. Onları yerleştikleri, içinde günah işledikleri yerlerden kurtarıp arındıracağım… (Hezekiel, 37:23)

Birçokları kendilerini arıtıp temizlenecek, lekesiz duruma gelecek, ama kötüler kötülük etmeyi sürdürecek. Kötülerin hiçbiri anlamayacak, bilgeler anlayacak. (Daniel, 12:10)

Elleri pak, yüreği temiz olan, gönlünü putlara kaptırmayan, yalan yere ant içmeyen. Rab kutsar böylesini, kurtarıcısı Allah aklar. O’na yönelenler. İşte böyledir. (Mezmurlar, 24:4-6)

Doğrular kendi yolunu tutuyor, elleri temiz olanlar gittikçe güçleniyor. (Eyüp, 17:9)

Rab… temiz düşüncelerden hoşnut kalır. (Süleyman’ın Özdeyişleri, 15:26)

Allah kalkan gibi yanıbaşımda, temiz yüreklileri O kurtarır. (Mezmurlar, 7:10)

Ey Allah, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde. (Mezmurlar, 51:10)

Kirliliklerinden, isyanlarından, bütün günahlarından arındıracak. Buluşma Çadırı için de aynı şeyi yapacak. Çünkü kirli insanların arasında bulunuyor. (Levililer, 16:16)

… Ayırıp dinsel açıdan arındır. (Çölde Sayım, 8:6)

… Kendilerini kutsadıktan sonra, Rab’bin sözü uyarınca kralın buyruğuyla Rab’bin tapınağını dinsel açıdan arındırmak için içeri girdiler. (2. Tarihler, 29:15)

Sen bizi sınadın, ey Allah, gümüş arıtır gibi arıttın. (Mezmurlar, 66:10)

Altın ocakta, gümüş potada arıtılır, yüreği arıtansa Rab’dir. (Süleyman’ın Özdeyişleri, 17:3)

Öyleleri var ki, kendilerini tertemiz sanırlar, oysa kötülüklerinden arınmış değiller. (Süleyman’ın Özdeyişleri, 30:12)

Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. (Hezekiel, 36:25)

Egemen Rab şöyle diyor: Sizi bütün günahlarınızdan arıttığım gün, kentlerinizde yaşamanızı sağlayacağım; yıkıntılar onarılacak. (Hezekiel, 36:33)

Bilgelerden kimisi tökezleyecek; öyle ki, son gelinceye dek arınıp temizlenebilsin, lekesiz duruma gelebilsinler. Çünkü son yine de belirlenen zamanda gelecek. (Daniel, 11:35)

Günahtan ve ruhsal kirlilikten arındırmak için bir pınar açılacak. (Zekeriya, 13:1)

Rab doğruluğumun karşılığını verdi, beni temiz ellerime göre ödüllendirdi. (2. Samuel, 22:21)

Temiz ve doğruysan, O şimdi bile… Seni hak ettiğin yere geri getirecektir. (Eyüp, 8:6)

Ey yüreği temiz olanlar, hepiniz sevinç çığlıkları atın! (Mezmurlar, 32:11)

Sürekli göster Seni tanıyanlara sevgini, yüreği temiz olanlara doğruluğunu. (Mezmurlar, 36:10)

Doğru insan Rab’de sevinç bulacak, O’na sığınacak, bütün temiz yürekliler O’nu övecek. (Mezmurlar, 64:10)

Allah gerçekten… yüreği temiz olanlara karşı iyidir. (Mezmurlar, 73:1)

Adalet yine doğruluk üzerine kurulacak, yüreği temiz olan herkes ona uyacak. (Mezmurlar, 94:15)
Ey sizler, Rab’bi sevenler, kötülükten tiksinin. O sadık kullarının canını korur, onları kötülerin elinden kurtarır.

Doğrulara ışık, temiz yüreklilere sevinç saçar. (Mezmurlar, 97:10-11)

… Seni ilahilerle öveceğim, ya Rab. Dürüst davranmaya özen göstereceğim, ne zaman geleceksin bana? Temiz bir yaşam süreceğim evimde, önümde alçaklığa izin vermeyeceğim. (Mezmurlar, 101:1-3)

Ne mutlu yolları temiz olanlara, Rab’bin yasasına göre yaşayanlara! (Mezmurlar, 119:1)

Şükredeceğim Sana temiz yürekle, adil hükümlerini öğrendikçe. (Mezmurlar, 119:7)

İyilik et, ya Rab, iyilere, yüreği temiz olanlara. (Mezmurlar, 125:4)

Yürek temizliğini ve güzel sözleri seven, kralın dostluğunu kazanır. (Süleyman’ın Özdeyişleri, 22:11)

… Benden önce bir Allah olmadı, Benden sonra da olmayacak. “Ben, yalnız ben Rab’bim, Benden başka kurtarıcı yoktur. Ben bildirdim, Ben kurtardım, Ben duyurdum, aranızdaki yabancı ilahlar değil. Allah Benim, gün gün olalı ben O’yum. Ben yaparım, kim engel olabilir?” (Yeşaya, 43:10-13)

İnsanın biçim verdiği oyma ya da dökme putun ne yararı var ki aldatmaktan başka? Putu yapan, yaptığına güvenir, ama yaptığı ne ki, dilsiz puttan başka. Tahta puta, ‘canlan!’ diyenin, dilsiz taşa, ‘uyan’ diyenin vay haline! Put yol gösterebilir mi? Altınla, gümüşle kaplanmış, ama içinde yaşam soluğu yok. (Habakkuk, 2:18-19)

Hepsi bomboş, yaptıkları da bir hiç. Halkın putları yalnızca yeldir, sıfırdır. (Yeşaya, 41:29)

Ya Rab, Allah’ım, harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için; Sana eş koşulmaz! Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını, saymakla bitmez. (Mezmurlar, 40:5)

… Rab’be kim eş koşulur?… Ya Rab, herşeye egemen Allah, Senin gibi güçlü Rab var mı?… Gökler Senindir, yeryüzü de Senin; dünyanın ve içindeki herşeyin temelini Sen attın. (Mezmurlar, 89:6, 8, 11)

Oyma putlara güvenenler, dökme putlara, “İlahlarımız sizsiniz diyenlerse geri döndürülüp büsbütün utandırılacaklar.” (Yeşaya, 42:17)

Ama siz yollarımdan sapar, kurallarımı, buyruklarımı bırakır, gidip başka ilahlara kulluk eder, taparsanız, size verdiğim ülkeden sizi söküp atacağım. (2. Tarihler, 7:19-20)

Onların ilahları önünde eğilmeyecek, tapınmayacaksınız; törelerini izlemeyeceksiniz. Tersine, ilahlarını yok edecek, dikili taşlarını büsbütün parçalayacaksınız. Allah’ınız Rab’be tapacaksınız… (Mısır’dan Çıkış, 23:24-25)

Allah’ınız Rab’bin size buyurduğu antlaşmayı bozarsanız, gidip başka ilahlara kulluk eder, taparsanız, Rab’bin öfkesi size karşı alevlenecek; Rab’bin size verdiği bu güzel ülkeden çabucak yok olup gideceksiniz. (Yeşu, 23:16)

Rab’den başka bir İlaha kurban kesen helak edilecektir. (Mısır’dan Çıkış, 22:20)

Siz ise Beni bıraktınız ve başka ilahlara kulluk ettiniz… (Hakimler, 10:13)

About yaseminyahya

"Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik (ver) ve bizi ateşin azabından koru" (Bakara Suresi, 201)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kuran’da ve diğer kutsal kitaplarda Hz. Mehdi (as)’dan bahsedilmektedir

TEVRATTA HZ MEHDI

İncil’in ve Tevrat’ın, Kuran’a uygun kısımlarına uymak gerekir.

KUR’AN KİTAP EHLİNE İNSANCIL BİR TAVIRLA YAKLAŞILMASINI EMREDER

SITELER VE FILMLER

A9 TV

Açiklama

MADDENIN ARDINDAKI SIR

Tiklayiniz

GÖZ MUCIZESI

Açiklama

Açiklama

%d blogcu bunu beğendi: